חיפוש
דרושים
צרו קשר

הוועד הפועל הציוני

Slide 2 of 2.

הוועד הפועל הציוני הינו המוסד העליון של התנועה הציונית בתקופה שבין קונגרס לקונגרס. לוועד הפועל ישנן כל הסמכויות שיש לקונגרס, פרט לאלה שנשמרו לקונגרס באופן מפורש.

הוועד הפועל מפקח ומחליט, במידה שיש צורך בכך, על אופן ביצוען של החלטות הקונגרס והחלטות הוועד הפועל על ידי ההנהלה. הוועד הפועל מקבל דינים וחשבונות של ההנהלה ודן בהם.

הוועד הפועל מחליט, על יסוד הצעת ההנהלה בין בעצמו ובין על ידי הוועדה המתמדת לתקציב וכספים, על כל ענייני תקציב וכספים ובלבד שהחלטה כזאת לא תסתור את החלטת הקונגרס.

אם בתקופה שבין קונגרס לקונגרס מתפנה, מאיזו סיבה שהיא, מקומו של חבר הנהלה, חבר נשיאות או ממלא מקום חבר בנשיאות, בוחר הוועד הפועל חבר חדש במקומו. בחירה זו נעשית במושבו הקרוב של הוועד הפועל או בין מושב למושב בכתב. על ההצבעה בדרך זו מחליטה הנשיאות, בהתייעצות עם ההנהלה. ההצבעה בעלת תוקף אם משתתפים בה לפחות 50 אחו מחברי הוועד הפועל בעלי זכות הצבעה.

הרכב הוועד הפועל הציוני

הקונגרס בוחר את חברי הוועד הפועל הציוני בעלי זכות הצבעה מלאה לפי יחסי הכוחות של סיעות הקונגרס. כל סיעה מיוצגת בוועד הפועל על ידי מספר חברים השווה לחלק החמישי של כלל הצירים של אותה סיעה. עודף של שלושה צירים לפחות היוצא מחלוקה זו, מקנה זכות לחבר נוסף בוועד הפועל הציוני.

חברי הוועד הפועל הציוני

בראש הוועד הפועל הציוני עומדת הגב׳ הלנה גלזר.

להלן רשימת חברי הוועד הפועל הציוני וממלאי המקום.

הוועד הפועל הציוני הל"ח

הוועד הפועל הציוני הל"ח

קראו עוד
הוועד הפועל הציוני הל"ז

הוועד הפועל הציוני הל"ז

קראו עוד