חיפוש
דרושים
צרו קשר

ההנהלה הציונית

הקונגרס הציוני בוחר את יו"ר ההנהלה, את סגן ומ"מ יו"ר ההנהלה ואת ההנהלה, שתפקידה לנהל את ענייני ההסתדרות הציונית העולמית בישראל ובתפוצות.

ההנהלה היא המוסד המבצע של ההסתדרות הציונית. היא מטפלת בענייני העבודה היום-יומית של התנועה הציונית בישראל ובתפוצות. מחובתה של ההנהלה להוציא לפועל את החלטות הקונגרס והוועד הפועל הציוני שהיא אחראית בפניהם.

ההנהלה הציונית פועלת באמצעות:

המחלקה לפעילות ציונית בתפוצות ; המחלקה לפעילות בישראל ולמאבק באנטישמיות ; המחלקה למפעלים ציוניים ; המחלקה לחינוך ; המחלקה לעידוד עליה ; המערך לשירותים רוחניים בתפוצות; החטיבה להתיישבות.

דין וחשבון פעולות ההנהלה:

ההנהלה מגישה לוועד הפועל הציוני דין וחשבון על פעולות מחלקותיה, בין מושב למושב של הוועד הפועל הציוני. כמו כן מחליטה ההנהלה על אופן חתימת חוזים בכתב ומסמכים אחרים שיש בהם כדי לחייב את ההסתדרות הציונית העולמית.  

לרשימת חברי ההנהלה הציונית העולמית