ח' אייר התשע"ח
23/04/2018

Le Programme de Jérusalem

Le Programme de Jérusalem

 
Le sionisme, mouvement de libération nationale du peuple juif, a mené à la création de l’Etat 
d’Israël et considère l’Etat d’Israël juif, sioniste, démocratique et sûr, comme étant l’expression 
de la responsabilité commune du peuple juif pour la suite de son existence et de son avenir.

Les bases du sionisme sont:

1. L’unité du peuple juif, son lien à sa patrie historique Eretz Israël et la 
centralité de l’Etat d’Israël et de Jérusalem, sa capitale, dans la vie du peuple.

2. L’aliya en Israël de tous les pays et son intégration dans la société israélienne.

3. Le renforcement d’Israël comme état juif-sioniste et démocratique et son 
façonnement avec une spécificité idéologique-spirituelle basée sur le respect 
mutuel de la diversité du peuple juif et sur la vision prophétique, comme 
société exemplaire, aspirant à la paix et contribuant à l’amélioration du monde.
4. Garantir le futur et la spécificité du peuple juif par la promotion de l’éducation 
juive, hébraïque et sioniste, le développement des valeurs spirituelles et 
culturelles juives et l’enseignement de l’hébreu comme langue nationale.
5. L’encouragement de la responsabilté mutuelle juive, la défense des droits des 
Juifs comme individus et comme nation, la représentation des intérêts 
nationaux sionistes du peuple juif et le combat contre toute manifestation 
d’antisémitisme.

6. La colonisation du pays comme expression concrète de la réalisation sioniste.

 

 
חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|