חיפוש
המוסדות הלאומיים
צוות הקונגרס
גלריה
שידורים
עמוד הבית

החלטות

החלטות הקונגרס הציוני שלא מן המניין

תשפ"ג - 2023


החלטה מס' 1 - עיגון מעמדה של מגילת העצמאות בתנועה הציונית


הואיל ומדינת ישראל, החוגגת 75 שנה, השכילה לחתום בעת כינונה על מסמך חגיגי המגדיר היטב את דמותה כמדינה יהודית ודמוקרטית;

והואיל וחלק מיסודות הציונות, כהגדרתם בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית הם אחדותו של העם היהודי:  
" ביצורה של ישראל כמדינה יהודית -ציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד ערכי-רוחני המושתת על כיבוד הדדי של הרב-גוניות בעם היהודי, ועל חזון הנביאים, כחברת מופת, השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם."

והואיל והציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה ושוללת הפלייה מטעמי מוצא, לאום או גזע או מגדר או נטייה מינית, ומחויבת למסמך המכונן של מדינת ישראל, הוא מגילת העצמאות;
 
על כן, מחליט הקונגרס הציוני לכבוד יובל ה- 75 לישראל: 

1. מגילת העצמאות היא אחד ממסמכיה המרכזיים, המכוננים, של התנועה הציונית. 

2. בכל אחד ממשרדיה של ההסתדרות הציונית העולמית, בארץ ובחו"ל, תוצג מגילת העצמאות, לצד תוכנית ירושלים. 

3. ההסתדרות הציונית העולמית ומחלקותיה לא יקיימו פעילויות הסותרות את ערכי מגילת העצמאות.

4. ההסתדרות הציונית העולמית לא תקיים שיתופי פעולה עם ארגונים שערכיהם סותרים את ערכי מגילת העצמאות.

החלטה מס' 2 - תכנית ירושלים ומגילת העצמאות


במצב הנוכחי במדינת ישראל, בו החששות כבדים, הלהבות הולכות וגדלות והפילוג נמצא בשיאו ההסתדרות הציונית העולמית מהווה גורם חשוב וחיוני המאגד בתוכו את נציגי כל הקשת הציונית בעולם היהודי ומתוך חובה למלא אחר ייעודה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית בתוך העם היהודי כפלטפורמה לאחדות, שיתופי פעולה והידברות;

והואיל וסעיף 3 של תכנית ירושלים קובע כי: …"ביצורה של ישראל כמדינה יהודית -ציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד ערכי-רוחני המושתת על כיבוד הדדי של הרב-גוניות בעם היהודי, ועל חזון הנביאים, כחברת מופת, השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם.״;

והואיל וההסתדרות הציונית העולמית מחייב כל חבר בתנועה הציונית לקבל עליו את תוכנית ירושלים;

והואיל וההסתדרות הציונית העולמית מאגדת בתוכה את כל הבריתות האידאולוגיות,
את כל הזרמים הדתיים ואת כל הארגונים הציוניים הפעילים בעם היהודי בארץ
ובתפוצות;

והואיל ומגילת העצמאות התקבלה ונחתמה על ידי כל הזרמים הפוליטיים בעם היהודי
 
על כן, מחליט הקונגרס הציוני:
 
1. לאמץ את מגילת העצמאות של מדינת ישראל כמסמך בסיס לתוכנית ירושלים.

2. שעקרונות מגילת העצמאות ינחו את דרכי פעולתה של ההסתדרות הציונית העולמית ויהוו מקור השראה מרכזי בחזון הציוני.

3. לעודד את כל מחלקות ההסתדרות הציונית העולמית לקיים בשנת ה- 75 לעצמאות ישראל פעילויות ואירועים סביב ערכי מגילת העצמאות ומעמדה כמסמך מכונן.

4. לפנות להנהלה הציונית לבחון כי על בניין ההסתדרות הציונית העולמית בתל אביב, שעל צידו נתלות מעת לעת כרזות ציוניות הזוכות לנראות ציבורית מכובדת וממלכתית, תיתלה בשנת ה- 75 כרזה גדולה שמגילת העצמאות במרכזה.

החלטה מס' 3 - 125  שנים לציונות ו - 75 שנים לישראל


הואיל וארץ ישראל שייכת לעם היהודי מכוח זכותו ההיסטורית, הדתית והמוסרית עליה היא מדינת ישראל;

והואיל ומכוח זכות זו, התכנס הקונגרס הציוני הראשון וייסד זהות ציונית אקטיביסטית, שמכוחה פעלו ראשי הציונות בגיבוש הציונות המדינית והמעשית שהובילה להקמת המדינה; 

והואיל ויש צורך היום במלאת 75 שנים למדינת ישראל בחיזוק האקטיביזם הציוני;

לפיכך, הקונגרס הציוני יקרא:

1. לחיזוק הזהות הציונית בישראל ובתפוצות הנשענת על ההתיישבות, העליה, החינוך, כפי שנקבע בתכנית ירושלים.

מכוח הזכות ההיסטורית והציונית, הקונגרס הציוני יפעל:

2. לחיזוק ההתיישבות בישראל ועידוד העליה וביצור הרוב היהודי: הקונגרס הציוני קורא להסתדרות הציונית העולמית לפעול להגדלת הרוב היהודי על ידי הפניית משאבים נוספים בתוכניות לעידוד עליית יהודים מהתפוצות ובפעולה מול מדינת ישראל, לחיזוק הקליטה בישראל.  

בנוסף,  הקונגרס הציוני קורא להסתדרות הציונית העולמית:

3. לפעול לחיזוק מערכת החינוך בישראל ובתפוצות כך שתשים דגש על לימודי ציונות, זהות יהודית, מורשת ישראל, ולהיות ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית אשר בה הזכות להתפלל בחופשיות.

הקונגרס הציוני יקרא למוסדות הלאומיים:

4. להגדלת המשתתפים במוסדות החינוך היהודי בתפוצות בלימודי עברית ובמעורבות בתנועה הציונית וביצירת גשרים חדשים בקשר לישראל ובפיתוח תכניות שיחזקו את הזהות הלאומית של העם היהודי ובחינוך לתרומה לחברה בשירות צבאי משמעותי בצה"ל.

לנוכח המחלוקות בתוך העם היהודי ולאור הזהות הציונית המאחדת הקונגרס הציוני קורא להסתדרות הציונית העולמית:

5. לפעול בקרב החברה הישראלית לחיזוק האחדות בין החלקים השונים בעם תוך עידוד השיח הציוני, הפועל לשמירה על זהותה היהודית והדמוקרטית של המדינה מתוך זיקה עמוקה למורשת ישראל וערכיה.

החלטה מס' 4 - הקונגרס הציוני קורא לממשלת ישראל לא לשנות את חוק השבות


הואיל וחוק השבות הוא מהחשובים בחוקי מדינת ישראל, חוק שהוא למעשה סלע הציונות המעגן את אחד מעקרונותיה המובהקים ביותר של התנועה הציונית מאז ומעולם;
והואיל ובשנת יובל ה- 75 למדינת ישראל בולטת במיוחד העובדה כי בזכותו של חוק השבות זכתה מדינת ישראל בעלייה מבורכת של מיליוני עולים לאורך השנים – מארצות המזרח והמערב כאחד; 

והואיל וברבות השנים הפך חוק השבות לסמל, סמל חגיגי לעמיות יהודית במיטבה,  סמל מפואר, ציוני מאין כמוהו אשר מגדיר את גבולות הקולקטיב של העם היהודי – ככל שמדובר בעלייה לישראל (זכאי חוק השבות);

והואיל וכבר משחר ימי הציונות ועד ימנו דגלה התנועה הציונית בהשקפת עולם פתוחה, המציינת את רב-הגוניות בעם ישראל ללא אפליה וללא משוא פנים על פי השקפותיו ואמונותיו השונות;

והואיל ונשמעים כעת קולות הקוראים לשינוי חוק השבות ולצמצמו;

והואיל ושיניו שכזה של חוק השבות ידחק מאות אלפי בני אדם שהם מזרע ישראל וגם יפגע אנושות בעלייה למדינת ישראל.

על כן, בשנת ה- 75 למדינת ישראל, ומתוך תחושה עמוקה של אחריות היסטורית, מחליט הקונגרס הציוני:

1. הקונגרס הציוני קורא שלא לשנות את חוק השבות, ולא לנסות להצר את תכולתו.

2. ההסתדרות הציונית העולמית תפעל להגן מכל שינוי של חוק השבות שהוא סלע הציונות.

3. הקונגרס הציוני מבקש בהתאם למכתב שנשלח בראשון לינואר 2023 מטעם יו"ר הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית לראש הממשלה, לחזק את כל העוסקים בהבאת עולים לישראל בהתאם לחוק השבות.

החלטה מס' 5 - עידוד עליה


הואיל ובדיוק 50 שנה אחרי נבואתו של בנימין זאב הרצל חוזה המדינה, ו75 שנה בדיוק מאז שזכה העם היהודי למימוש ההבטחה האלוקית וחזון נביאי ישראל, וחזר להיות עם חופשי בארצו; 

והואיל ואחרי 2000 שנה חזר העם היהודי להיסטוריה, זכה לעצמאות והקים את מדינת ישראל בארצו המובטחת; 

והואיל ועם ישראל הינו יישות ייחודית בעולם, יישות בעלת תכונות שאין כל אפשרות להגדירן במילים או בדרכים המקובלות: יישות שהיא, בעת ובעונה אחת, אומה, דת, משפחה, עם שהתקיים שנים רבות ללא עצמאות מדינית; 

והואיל והעם היהודי מצוי כבר בגאון ובגאווה בעיצומו של תהליך השיבה לארץ אבותינו ולמדינת ישראל;

על כן, הקונגרס הציוני קורא:

להסתדרות הציונית העולמית להגביר את פעילותה ומאמציה לעודד את בני העם היהודי המצויים בנכר לשוב הביתה.

החלטה מס' 6 - מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית


הואיל ואנו גאים לחגוג 75 שנות עצמאות למדינת ישראל אשר הינה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון;

והואיל ומדינות דמוקרטיות אינן נבחנות אך ורק בשאלת קיומן של בחירות חופשיות, אלא גם בשאלת קיומן של מערכות איזונים ובלמים בין הרשויות, מערכות אשר מבטיחות את הזכויות הדמוקרטיות של כל תושביהן;

והואיל והרשות העיקרית שביכולתה לאזן את כוחו של השלטון במדינת ישראל היא הרשות השופטת;

והואיל וחזונם של נביאי ישראל מורה לנו: "לִמְדוּ הֵיטֵב דִרְשׁוּ מִשְׁפָּט" (ישעיהו, א', י"ז);

והואיל ומגילת העצמאות קובעת כי מדינת ישראל "תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה";

והואיל וההצעות להחלשת מערכת המשפט אשר קודמו בחיפזון וללא התחשבות בהשפעתן הצפויה על יחסי מדינת ישראל ויהדות העולם נבלמו ונמצאות כעת בדיונים בבית הנשיא;

על כן, מחליט הקונגרס הציוני שלא מן המניין לכבוד יובל ה- 75 למדינת ישראל:
1. להזכיר לממשלת ישראל את מחויבותם העמוקה של יהודי העולם למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כמו גם את הסיכון ליחסים בין יהדות העולם למדינת ישראל, שמקורו בקידום תכנית הממשלה להחלשת מערכת המשפט. 

2. הקונגרס הציוני מאמין ששינוי המבנה החוקתי של מדינת ישראל יכול להיעשות אך ורק בהסכמה ציבורית רחבה, כתוצאה מהידברות כנה ואמיתית וכחלק מתהליך של איחוי הקרעים בחברה הישראלית כולה.

3. הקונגרס הציוני קורא לממשלה להגיע להסכמות שיבצרו את אופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל ואת האיזונים והבלמים של המבנה השלטוני, תוך הגנה על זכויות אדם, מיעוטים ונשים.

4. הקונגרס הציוני מורה להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית לפרסם החלטה זו בכל אמצעי המדיה החברתית וכלי התקשורת.

החלטה מס' 7 - הקמת משרד לחדשנות במוסדות הלאומיים


הואיל ובשלביה הראשונים, התנועה הציונית הייתה היוזמה החדשנית ביותר ב-2,000 שנות היסטוריה יהודית, מאז הגלות בשנת 70 לספירה;
והואיל והתנועה הציונית המציאה ויצרה את המוסדות הלאומיים הציוניים ואת היכולות הנדרשות להקמת מדינת ישראל;

והואיל וכיום, בואכה יום העצמאות ה-75, ישראל הפכה לאומת הסטארט-אפ, מוכרת כך בכל העולם ומהווה מקור לחדשנות והשראה במגזרים רבים;

על כן, הקונגרס הציוני מחליט כי:
1. לרגל יום העצמאות ה-75, ההסתדרות הציונית העולמית תפנה לקק"ל בבקשה לקבלת סיוע בתקצוב הקמת משרד לחדשנות אשר יפעל כישות עצמאית שתקדם חדשנות הן כתרבות ארגונית והן כנוהג בכל הפרויקטים והיוזמות של המוסדות. בהמשך לאישור הצעת החלטה זו, תכנית מפורטת תוצג תוך 60 ימים מתוך מטרה להקים את המשרד עד ראש השנה התשפ"ד. 

2. משרד החדשנות יוודא שיהיו כללים ברורים לגבי הקצאת תקציבים וכללים לגבי שוויוניות, שקיפות והיעדר שיקולים פוליטיים בהקצאת תקציבים בישראל ובתפוצות, למעט גופים שמקדמים ותומכים בתנועת ה – BDS.

3. משרד החדשנות יחל בהצבת קריטריונים לחדשנות ותיעדוף אזורי החדשנות בהתבסס על ניתוח של הפערים הניכרים הקיימים, הצרכים הדחופים וההזדמנויות להשפעה על המוסדות החברים. 

4. משרד החדשנות יזמין שחקנים נוספים מהעולם הפרטי והציוני להציג רעיונות חדשים לקידום והאצה על-ידי המוסדות הלאומיים דרך זווית ראיה ציונית. מנהיגים אלו מהמגזר הפרטי והציבורי ישרתו כוועדה מייעצת.

החלטה מס' 8 - חיזוק בתי כנסת ומרכזים קהילתיים יהודיים בתפוצות בזיקתם לציונות ולמדינת ישראל


הואיל  ומדינת ישראל היא  מדינת הלאום של העם היהודי, ולא רק מדינת אזרחיה, ולאחר 75 שנות קיומה בהן נצברו בה יכולות דיפלומטיות, טכנולוגיות, כלכליות ועוד, פועלת לחיזוקן של הקהילות היהודית בתפוצות ולהעמקת הזיקה עם מדינת ישראל;
 
והואיל והקהילתיות היהודית היא זו ששמרה על עם ישראל במשך אלפיים שנות גלות בתפוצות, ומהווה תשתית חיונית לזהות אתנית יהודית ולהשתייכות חברתית מיטיבה, המטפחת חוסן ומעצימה ערבות הדדית בעתות שגרה ומשבר;
 
והואיל ועיקר ההשפעה על זהות יהודית, המשכיות עתידית וחיוניות – תלויה במנהיגות קהילתית מתחדשת ורלוונטית לאתגרי השעה,  בזיקתם למדינת ישראל, ובמידת איכותן ופעילותן של רשתות חברתיות פורמליות ובלתי-פורמליות;
 
והואיל ובית הכנסת הוא מוסד מרכזי וחשוב בחיי יהודי התפוצות כבית תפילה, וכמקום בו מתקיימים מנהגים וטכסים יהודיים התורמים ללכידות הקהילה, לרשתות חברתיות הדוקות יותר ולחוסן;
 
והואיל ואנו עדים לגלי אנטישמיות המתעוררים בעולם, באופן שסודק את תחושת הבטחון הטבעית ומאיים על חוסנה של הקהילה היהודית ועל חבריה, בשל עלייה, הגירה ו/או התרחקות מזהות יהודית; 
 
על כן, הקונגרס הציוני מחליט:

1. לפעול לחיזוק הזהות היהודית בקרב קהילות בתפוצות, ביוזמה של מפגשים של יהודים אלו עם אלו ובתמיכה בפעילויות סביב לוח השנה היהודי - פנים קהילתיים ובין קהילתיים, עידוד עליה וחינוך לחברים במעגלי השתייכות משתנים;
 
2. לטפח מנהיגי ומנהיגות קהילות צעירים וצעירות, כמשאב קריטי להמשכיות ולחוסן, וליכולתן של הקהילות להיאבק באנטישמיות, ע"י ארגון כנסים מקצועיים ייעודיים בנושאים הרלוונטיים לתפקידיהם הפורמליים והבלתי פורמליים ועל מנת לחזק את זיקתם ליהדותם, לעולם היהודי בכלל ולמדינת ישראל ולציונות בפרט; 
 
3. לקרוא למוסדות הלאומיים המפעילים תוכניות חינוכיות וקהילתיות בקרב יהדות התפוצות – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לא"י והקרן הקיימת לישראל – להרחיב ולהגדיל את התמיכה בבתי הכנסת והקהילות היהודיות, מכל הזרמים ביהדות ואת הפעילות עם מנהיגי ומנהיגות קהילות, מחנכים ומחנכות ובעלי תפקידים רלוונטיים נוספים בקהילות ולפתח תוכניות על מנת להעצים את הקהילות ובעלי התפקידים הנ"ל ולתת מענה מקצועי ומהותי לאתגרים שלהם. 

החלטה מס' 9 - הקונגרס הציוני בעד חיזוק הקשר בין קהילות הלהטבק"א בתפוצות למדינת ישראל ושוויון מלא לקהילת הלהטבק"א במוסדות הלאומיים לכבוד יובל 75 לעצמאות ישראל


הואיל ומשימת ההסתדרות הציונית העולמית היא להבטיח שמדינת ישראל תישאר בית לאומי לכל היהודים, ללא הבדל אמונה ו/או השתייכות דתית, נטייה אידיאולוגית, מוצא, נטייה מינית או זהות מגדרית.

והואיל וההסתדרות הציונית העולמית יכולה לשמש גשר בין קהילות הלהטבק"א היהודיות לבין מדינת ישראל על ידי קידום הבנה, שיתוף פעולה ותמיכה הדדית.

והואיל מדינת ישראל, החוגגת 75 שנות עצמאות, ידועה ברחבי העולם כמקום שיודע לכבד, להכיל ואף לחגוג את הווייתה של קהילת הלהטבק"א.  

על כן, הקונגרס הציוני מחליט: 

1. התנועה הציונית והמוסדות הלאומיים יהיו בית לכל יהודי ויהודייה, מכל רחבי תבל, ללא הבדל אמונה ו/או השתייכות דתית, נטייה אידיאולוגית, מוצא, נטייה מינית או זהות מגדרית.
 
2. הקונגרס קורא להגביר פעילות של חינוך ומודעות והכלה: העמקת המודעות והפעילות החינוכית הקשורה בהכלת קהילת הלהטבק"א, בתוך הפעילות הציונית במדינת ישראל ובתפוצות, באמצעות סדנאות, סמינרים ויוזמות חינוכיות אחרות. 
 
3. מתוך רצון להעמיק את הקשר בין אוכלוסיית הלהט"בקא והציונות בכל רחבי העולם - הקונגרס הציוני קורא למוסדות הלאומיים בכלל, ולסוכנות היהודית ולהסתדרות הציונית העולמית בפרט, למצוא דרך לציין את שבוע הגאווה.

החלטה מס' 10 - נוכח הצורך החיוני באחדות בשנת ה- 75 שנים לעצמאות ישראל ונוכח החשש מחקיקה שתבטל את פסיקת בית המשפט העליון הקונגרס הציוני מתנגד לביטול ההכרה בגיורים קונסרבטיבים ורפורמים


הואיל ומדינת ישראל, החוגגת בגאווה את יובל ה- 75 להיווסדה, היא מדינת הלאום של העם היהודי כולו;

והואיל ועם ישראל מבורך בהשקפות עולם שונות ותפיסות יהודיות מגוונות;

והואיל והתנועה הציונית חרתה על דגלה, במסמכי היסוד שלה - הן החוקה הציונית והן תוכנית ירושלים - מחויבות לעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה, תוך שלילת אפליה מכל סוג, וכבוד לרב-גוניות בעם ישראל;

והואיל ובית המשפט העליון בישראל הכיר זה מכבר בגיורים קונסרבטיבים ורפורמים, שנערכו בקהילות יהודיות מוכרות, הן לצורכי רישום במרשם האוכלוסין כיהודים ו/או לצורך חוק השבות – וכך נהג משרד הפנים במשך שנים ארוכות;

והואיל ומרבית יהודי התפוצות נמנים על הזרמים הלא אורתודוקסים ביהדות;

והואיל ויש קולות בממשלת ישראל המבקשים לעקוף את פסיקת ביהמ"ש ולקדם חקיקת  גיור שתדיר את הזרמים הלא אורתודוקסים ביהדות; 
על כן, מחליט הקונגרס הציוני:

1. הקונגרס הציוני קורא לממשלת ישראל לא לחוקק חוק גיור שידיר או יפלה, במישרין או בעקיפין, את היהודים שהתגיירו בגיור של התנועה הקונסרבטיבית והרפורמית.

2. הקונגרס הציוני מעריך ומכבד את כל הבאות והבאים בשערי עם ישראל - אשר עברו גיור אורתודוקסי, קונסרבטיבי או רפורמי - ומאחל להם שיזכו למצוא בעם ישראל ובמדינת ישראל את נחלתם.

החלטה מס' 11 - תיעוד עדויות שואה


הואיל ומתוך הכרתה של ההסתדרות הציונית העולמית בשואה כאירוע מכונן בתולדות האנושות בכלל והעם היהודי בפרט ובחשיבות העמקת הידע ההיסטורי אודות קהילות היהודים שנספו וחשיבות העלאת המודעת לסיפור הגבורה של שורדי השואה;

והואיל על רקע הכחשת שואה בעולם לנוכח גילם המבוגר של שורדי השואה החיים כיום המחייב לפעול באופן דחוף בנושא תיעוד עדויותיהם ולרגל 75 שנה למדינת ישראל ולמפעל הציוני;
 
על כן, מחליט הקונגרס הציוני שלא מן המניין, כדלקמן:

ההסתדרות הציונית העולמית באמצעות מוסדותיה, תפעל לקדם את החלטת ממשלה מס' 3474 מיום 4.5.2008 והחלטת ממשלה מס' 1016 מיום 23.1.2022 בנושא קידום תיעוד עדויות מצולם של שורדי שואה מישראל והעולם.

החלטה מס' 12 - מאבק בהדרתם של יהודים מלימודים אתניים


הואיל ובשנת 2023, בואכה יום העצמאות ה-75 של ישראל, אנטישמיות, אנטי-ציוניות והדרתם של יהודים מלימודים אתניים ותכניות לחינוך על מגוון, שוויון והכללה (DEI) הפכו לבעיות מתמשכות אשר פוגעות בקהילות יהודיות בישראל ובתפוצות;

והואיל ולקהילות ופרטים יהודיים עומדת הזכות להשתתף באופן מלא בלימודים אתניים ותכניות לחינוך על DEI ויוזמות דומות, ללא כל אפליה והטיה על בסיס דתם, מוצאם האתני והזהות התרבותית שלהם;

והואיל וחינוך ממלא תפקיד מרכזי במאבק באנטישמיות וקידום הבנה, כבוד והכללה של כל בני האדם, כולל יהודים;

על כן, הקונגרס הציוני מחליט כי: 

1. ההסתדרות הציונית העולמית תפעל להעלאת המודעות למקרים של אנטישמיות; אנטי-ציוניות; והדרתם של יהודים וזהות יהודית מיוזמות רב תרבויות במוסדות חינוך, אוניברסיטאות ומכללות ומקומות עבודה. 

2. ההסתדרות הציונית העולמית תעודד קיום דיון בכנסת במהלך שנת 2023, שבו יוצגו פעולותיה של ממשלת ישראל לחיזוק התודעה הציבורית בעולם אודות העם היהודי, אנטישמיות ואנטי-ציוניות.

החלטה מספר 13 - ההסתדרות הציונית העולמית מצדיעה למדינת ישראל לרגל יום העצמאות ה-75


הואיל ומחברים, מלומדים, ארכיאולוגים ומדענים מתעדים את עם ישראל במהלך 3,500 שנה במהלך תקופת השבטים, המלכים והשושלות במזרח התיכון – היסטוריה מוכחת באמצאות חפירות, התנ"ך ומקורות נוספים;

והואיל ובמהלך ההיסטוריה היהודית העתיקה והמודרנית התפתחה בארץ אוכלוסייה מגוונת אל תוך במאה ה-21;

והואיל ותיאודור הרצל, במאמציו לכונן מחדש בית יהודי בעקבות הרדיפות, הפוגרומים, החרמות, אינקוויזיציה וההתקוממויות מאז ימי הביניים, הרנסנס ועד המאה ה-19, בנה רשת של תמיכה על מנת להקים את התנועה הציונית ולכנס את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, שוויץ בשנת 1897;

והואיל ותנועה הציונית שרדה והמשיכה אף לאחר פעולת רצח העם הגרמני הנאצי בשנים 1933-1945 ("השואה") בו הושמדו יותר משישה מיליוני יהודים ומיליוני אנשים אחרים והביא בסופו של דבר לאימוץ תוכנית החלוקה וההכרה במדינת ישראל ע"י האו"ם בשנים 1947 ו-1949;

על כן מחליט הקונגרס הציוני המיוחד ביום הולדת ה-75 למדינת ישראל:

לחזור ולהדגיש את תמיכתו בתכנית ירושלים וקורא לגופים החברים בתנועה הציונית למצוא מכנה משותף על מנת לקדם את מטרות העל של הציונות.

החלטה מס' 14 - כיבוד חוקת הצ"ע לאחר 75 שנות עצמאות


הואיל ובחוקת הצ"ע מוצהר כי אחד מיסודות הציונות הוא: 

"ביצורה של ישראל כמדינה יהודית-ציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד ערכי-רוחני המושתת על כיבוד הדדי של הרב-גוניות בעם היהודי, ועל חזון הנביאים, כחברת מופת, השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם";

והואיל ובחוקת הצ"ע מוצהר כי:

"הציונות דוגלת בעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה ושוללת הפליה מטעמי מוצא, לאום או גזע או מגדר או נטייה מינית. הציונות מחויבת למסמך המכונן של מדינת ישראל, הוא מגילת העצמאות ולערכי היסוד של מדינת ישראל המגולמים בה.";

והואיל ובחוקת הצ"ע מוצהר כי: 
"כל יהודי אשר הגיע לגיל י"ח שנה, המוכן לקבל את תכנית ירושלים ולשלם דמי חבר בשעור אשר ייקבע בהתאם לאמור בתקנון לביצוע חוקה זו, רשאי להיות חבר יחיד בהסתדרות הציונית העולמית";

והואיל ולאחר 75 שנים של עצמאות אנו עדים לכך שגורמים במדינת ישראל מתבטאים בכיוון של שינוי בסיס ההסכמות לגבי הגדרת "מדינה יהודית ודמוקרטית".

והואיל ולאחרונה נשמעים קולות הדוגלים בכך שאנשים לא ציונים מוכרים יוכלו ליטול חלק בהכרעות שמתקיימות בפורומים של הצ"ע.

הקונגרס הציוני מחליט:

1. מתוך חובה לכבד את חוקת הצ"ע (כדוגמת קבלת "תוכנית ירושלים"), לא יתאפשר להעניק זכויות הצבעה בבחירות לקונגרס הציוני לחבר יחיד או גוף שאינו חבר יחיד למי שאינו ממלא את מלוא התנאים של החברות בהצ"ע. 

2. על כל חבר יחיד או גוף חבר, לכבד את סמלי המדינה כפי שמפורטים בחוק יסוד: הלאום: דגל, סמל המדינה והמנון.
3. על המחלקה לארגון לדאוג לביצוע החלטה זו במידת האפשר.


החלטות לשינוי חוקה


החלטה מס' 15 - ייצוג נשי הולם


ערכי הציונות בהתאם לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, דוגלים בעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה. אנו מאמינים כי על ההסתדרות הציונית העולמית, המאגדת תחתיה את כלל הארגונים, הסיעות והגופים הציוניים, המייצגים את העם היהודי, לשאוף ולהביא לייצוג נשי הולם במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית ובכללם הועד הפועל, נציגי הקונגרס וההנהלה המורחבת.
 
הואיל ובהתאם לסעיף 2 א לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית (להלן: "החוקה") מוצהר כי הציונות היא תנועה הדוגלת בעקרונות יסוד של צדק, שוויון ודמוקרטיה;
 
והואיל והחוקה קובעת כי על הגופים, הארגונים והסיעות למנות למוסדות ההסתדרות הציונית העולמית שיעור מינימלי של שלושים אחוז נשים ;
 
והואיל ועל אף היותן של נשים כחמישים אחוז מהאוכלוסייה הכללית ועל אף ההתקדמות המשמעותית בנושא השוויון המגדרי ב- 75 שנותיה של מדינת ישראל, נשים אינן זוכות לייצוג הולם ושוויוני במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית;
 
לפיכך החליט הקונגרס הציוני שלא מן המניין, כדלקמן:
 
חוקת ההסתדרות הציונית העולמית תתוקן כדלקמן: 
 
בכל מקום בו נקבע בחוקה זו כי יש למנות 30% נשים ייכתב, 40% נשים.

החלטה מס' 16 - הצעה לתיקון חוקה בעניין נציגות הגופים הבין ארציים בהנהלה המורחבת


על פי סעיף 41 פיסקא 2 (א) (3), ההנהלה המורחבת מורכבת בין השאר מ- "נציג אחד מכל גוף ציוני ארצי או בין-ארצי ומכל גוף יהודי ארצי או בין-ארצי המיוצג בהנהלה" וגם על פי סעיף 41 פיסקא 2 (ב) (3) "כל אחד מחברי ההנהלה המורחבת מהקבוצה המוגדרת על פי ס"ק (א) (3) לעיל, יהיה נציג מהתפוצות ו/או נציג מקרב הדור הצעיר כהגדרתם בסעיף 23 לעיל" , וזאת ללא קשר להיותו של חבר ההנהלה מאותו הגוף נציג מהתפוצות ו/או מקרב הדור הצעיר.  

מוצע בזאת לקבוע כי הוראת סעיף 41 פיסקא 2 (ב) (3) לא תחול כאשר נציג אותו הגוף בהנהלה לפי סעיף 41 פיסקא 1 (ד) הינו מהתפוצות ו/או מקרב הדור הצעיר. 
 
לפיכך, מוצע לתקן החוקה כך שבסיפא של סעיף 41 פיסקא 2 (ב) (3) ירשמו  המילים: 
" אלא אם כן נציג אותו גוף בהנהלה, על פי סעיף 41 פיסקא 1 (ד), הינו מהתפוצות ו/או מקרב הדור הצעיר כאמור לעיל". 
סעיף 41 פיסקא 2 (ב) (3) בנוסחו החדש יהיה : 
"כל אחד מחברי ההנהלה המורחבת מהקבוצה המוגדרת על פי ס"ק (א) (3) לעיל, יהיה נציג מהתפוצות ו/או נציג מקרב הדור הצעיר כהגדרתם בסעיף 23 לעיל, אלא אם נציג אותו גוף בהנהלה, על פי סעיף 41 פיסקא 1 (ד), הינו מהתפוצות ו/או מקרב הדור הצעיר כאמור לעיל".