כ"ג טבת התשע"ז
21/01/2017

רישום וכתב הסכמה של מוסר/ת עדות – פרויקט דור תש"ח

הח"מ, מאשר ומצהיר כלפי ההסתדרות הציונית העולמית כמפורט להלן:

  1. הריני מאשר מסירת עדותי ע"י צוות צילום, מטעם ההסתדרות הציונית העולמית, ביחס לקורותיי בתקופת קום המדינה עבור פרויקט דור תש"ח במועד ובמקום כפי שיתואמו עמי.
  2. ידוע לי כי לא אקבל כל תמורה בגין מסירת עדותי וצילומי הנ"ל והדבר נעשה על ידי בהתנדבות מלאה.
  3. ידוע לי ואני מאשר כי כל זכויות היוצרים בגין מסירת עדותי יהיו שייכים למשרד ראש הממשלה ואני מוותר על כל טענה ביחס לכך. 
  4. ידוע לי כי ההסתדרות הציונית העולמית ו/או משרד ראש הממשלה ישמרו על עדותי באמצעות ארכיון שפילברג לסרטים ו/או בכל ארכיון אחר שימצאו לנכון ושיהיה פתוח לעיון הקהל הרחב באמצעים שונים לרבות באמצעות אתר אינטרנט ו/או כל דרך אחרת ואין לי כל התנגדות לכך.
  5. ידוע לי כי ההסתדרות הציונית העולמית ו/או משרד ראש הממשלה לא מתחייבים להשתמש בעדותי והשימוש בה נתון לשיקול דעתם הבלעדי.
  6. הריני מאשר בזאת כי ההסתדרות הציונית העולמית ו/או משרד ראש הממשלה יעשו בעדותי, כל שימוש ראוי כפי שימצאו לנכון, לרבות לצורכי חינוך ולרבות שילוב עדותי בסרטים ו/או ספרים ו/או חוברות ו/או כל אמצעי אחר שיופקו על ידם ואין ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך לרבות כל טענה ביחס לזכויות יוצרים.

הפרויקט פונה לילידי 1940 וקודם לכן, שהיו בישראל בין השנים 1945-1950, ושסיפורם האישי לא תועד בעבר. 


*שם פרטי:
*שם משפחה:
*שנת לידה:
*כתובת מלאה:
*טלפון להתקשרות:
*טלפון נייד:
*דוא"ל:
*מקומות בהם הייתי בישראל בין '45-'50:
תיאור בקצרה של הסיפור האישי - מקומות
*אירועים מרכזיים אותם אני זוכר/ת:
תיאור בקצרה של הסיפור האישי - אירועים
*האם התראיינת בעבר לפרויקט תיעודי על התקופה?:
כן לא
הערות:


* אין במילוי כתב זה כדי להוות אישור לביצוע הצילום ואישורו נתון לשיקול דעתה המוחלט של ההסתדרות הציונית העולמית.


אישור עם מספר למעקב ישלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בפנייה.חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|