ח' ניסן התשע"ח
24/03/2018

רישום וכתב הסכמה של מוסר/ת עדות – פרויקט תיעוד ששת הימים

 

הח"מ, מאשר ומצהיר כלפי ההסתדרות הציונית העולמית כמפורט להלן:

 

  1. הריני מאשר מסירת עדותי ע"י צוות צילום, מטעם ההסתדרות הציונית העולמית, ביחס לקורותיי בתקופת מלחמת ששת הימים עבור פרויקט תיעוד מלחמת ששת הימים 1967 במועד ובמקום כפי שיתואמו עמי.

  2. ידוע לי כי לא אקבל כל תמורה בגין מסירת עדותי וצילומי הנ"ל והדבר נעשה על ידי בהתנדבות מלאה.

  3. ידוע לי ואני מאשר כי כל זכויות היוצרים בגין מסירת עדותי יהיו שייכים למשרד ירושלים והמורשת ואני מוותר על כל טענה ביחס לכך

  4. ידוע לי כי ההסתדרות הציונית העולמית ו/או משרד ירושלים והמורשת ישמרו על עדותי באמצעות ארכיון שפילברג לסרטים ו/או בכל ארכיון אחר שימצאו לנכון ושיהיה פתוח לעיון הקהל הרחב באמצעים שונים לרבות באמצעות אתר אינטרנט ו/או כל דרך אחרת ואין לי כל התנגדות לכך.

  5. ידוע לי כי ההסתדרות הציונית העולמית ו/או משרד ירושלים והמורשת לא מתחייבים להשתמש בעדותי והשימוש בה נתון לשיקול דעתם הבלעדי.

  6. הריני מאשר בזאת כי ההסתדרות הציונית העולמית ו/או משרד ירושלים והמורשת יעשו בעדותי, כל שימוש ראוי כפי שימצאו לנכון, לרבות לצורכי חינוך ולרבות שילוב עדותי בסרטים ו/או ספרים ו/או חוברות ו/או כל אמצעי אחר שיופקו על ידם ואין ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך לרבות כל טענה ביחס לזכויות יוצרים.

הפרויקט פונה ללוחמי ולוחמות מלחמת ששת הימים שסיפורם האישי לא תועד בעבר


*שם פרטי:
*שם משפחה:
*שנת לידה:
*מספר ת.ז.:
*כתובת מלאה:
*טלפון להתקשרות:
*טלפון נייד:
*דוא"ל:
*מקומות בהם הייתי בתקופת מלחמת ששת הימים (נא לפרט):
תיאור בקצרה של הסיפור האישי - מקומות
*אירועים מרכזיים אותם אני זוכר מתקופת מלחמת ששת הימים - לאומי ואישי (נא לפרט):
תיאור בקצרה של הסיפור האישי - אירועים
*באילו חזיתות נלחמת?:
*מה היה תפקידך ביחידה בעת המלחמה (לדוגמא - מג"ד, מ"פ, לוחם וכדומה)?:
*האם התראיינת בעבר לפרויקט תיעודי על התקופה?:
כן לא
*מולא על ידי:
המועמד לתיעוד בן/בת זוג בן/בת אחר
הערות:


* אין במילוי כתב זה כדי להוות אישור לביצוע הצילום ואישורו נתון לשיקול דעתה המוחלט של ההסתדרות הציונית העולמית.


אישור עם מספר למעקב ישלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בפנייה.חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|