י' סיון התשע"ח
24/05/2018

הקונגרס הציוני

הקונגרס הציוני מייסודו של הרצל הינו הגוף העליון של ההסתדרות הציונית העולמית והרשות המחוקקת העליונה שלה. סעיף 13 של חוקת ההסתדרות הציונית העולמית, לאחר תיקונו ביוני 2012, קובע: "קונגרס מן המניין יתכנס לפחות פעם לחמש שנים במקום ובמועד שייקבעו על ידי הוועד הפועל הציוני. הנהלה תכנס את הקונגרס".   החוקה מאפשרת לדחות את הקונגרס בגלל סיבות מיוחדות או יוצאות מגדר הרגיל.  על כך צריכה להתקיים הצבעה ויש צורך ברוב מיוחד של 75% מכלל חברי הוועד הפועל.   מן הראוי לציין שחמשת הקונגרס הראשונים, החל מהקונגרס הראשון בבאזל בשנת 1897, התכנסו כל שנה. לאתר הקונגרס הציוני ה-37 שהתקיים באוקטובר 2016.

סמכויות הקונגרס


• הקונגרס מתווה את מדיניות ההסתדרות הציונית לרבות המדיניות הכספית ובוחר
במוסדות ההסתדרות הציונית:.


• הקונגרס בוחר ביושב ראש ההנהלה הציונית, סגן יושב ראש ההנהלה הציונית, בחברי ההנהלה (המצומצמת והרחבה), בחברי הוועד הפועל הציוני וממלאי מקומם, בנשיא בית הדין הציוני העליון, בפרקליט ההסתדרות הציונית והמבקר.


• הקונגרס מקבל דוחות של ההנהלה הציונית ושל מוסדות ההסתדרות הציונית ודן בהם.


• הקונגרס מקבל את דין וחשבון המבקר.


• הקונגרס דן בוועדותיו בהצעות החלטה המוגשות לקונגרס על ידי חברי הוועד הפועל
הציוני, חברי ההנהלה הציונית והפדרציות הציוניות. מסקנות הוועדות מובאות להצבעה
בישיבת המליאה של הקונגרס.

 

בתקופה שבין קונגרס לקונגרס, חלק גדול מסמכויותיו מוקנות לוועד הפועל הציוני לרבות הסמכות לתקן חוקה.

הרכב הקונגרס
החוקה קובעת שמספר צירי הקונגרס מטעם הבריתות העולמיות הלוקחות חלק בבחירות לקונגרס הציוני, מלבד אלה הנבחרים לפי רשימות עולמיות וצירים מטעם הארגונים היהודיים הבין ארציים, לא יעלה על 500. הוועד הפועל רשאי להחליט, לא יאוחר משנה לפני כינוס הקונגרס, להגדיל את המספר ב–5% לכל היתר, כך שמספר הצירים מקבוצה זו יגיע עד ל- 525. מספר צירי הקונגרס מחולק כדלקמן: ישראל 38%, ארצות הברית 29%, ויתר ארצות התפוצה 33%.

ועדת הבחירות המרכזית
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית והחברים בה מתמנים על ידי נשיא בית הדין הציוני העליון. בראש הוועדה מכהן שופט או שופט בדימוס בישראל. סיעות אשר השתתפו בקונגרס ציוני קודם משתתפות בוועדה כמשקיפים. בסמכותה של וועדת הבחירות המרכזית לנקוט בכל הצעדים הדרושים לקיום הבחירות במקרה שבשל מעשה או מחדל של ההסתדרות הציונית הארצית, או של וועדת הבחירות האזורית, קיים חשש לאי-קיום בחירות.
בנוסף על סמכויות הוועדה, היא דנה ומחליטה במקרה שבאזור בחירות מסוים נתגלו מחדלים בהכנות לבחירות או נוצר מצב שהוא בבחינת מבוי סתום.

הבריתות הציוניות העולמיות
"ברית ציונית עולמית" פירושה ארגון ציוני המייצג בהסתדרות הציונית העולמית השקפות מסוימות, ואשר יש לו סניפים ב–5 ארצות לפחות והמיוצג על ידי סיעה מסיעות הקונגרס. הבריתות העולמיות הן: תנועת העבודה הציוניתמרץארצנו; ליכוד עולמי; ש"ס עולמי; מזרחי-האיחוד הלאומי/חירות/ישראל ביתנו; הקונפדרציה העולמית של הציונות המאוחדת/הדסה, הסיעה המאוחדת: קדימה-הנוער הציוני/גיל/מרכז עולמי.

הארגונים היהודיים הבין ארציים
מאז הקונגרס הציוני הכ"ח (1972), מיוצגים בקונגרס הציוני ארגונים ציוניים ויהודיים בין-ארציים. עד לתיקון החוקה בשנת 2009, נציגי הארגונים שקיבלו את תוכנית ירושלים ברמה הארגונית, השתתפו בזכות הצבעה מוגבלת. מאז 2009, ארגון ציוני וארגון יהודי בין-ארצי אשר החליט שלא להשתתף בבחירות לקונגרס הציוני וחבריו יחתמו באופן אישי על התכנית הציונית (תכנית ירושלים), נציגיו רשאים להצביע בכל דבר ועניין במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית.
הארגונים הציוניים והיהודיים הם: ויצ"ו, נעמת, אמונה, הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות; בני ברית עולמית; הסתדרות עולמית מכבי; ווג'יס; הכינוס העולמי של בתי כנסת וקהילות (אורתודוכסים); איגוד בתי כנסת עולמי (קונסרבטיבים); האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת (רפורמים).

המועצה הציונית בישראל – גוף זה מייצג גופים ציוניים בישראל במגוון הקשת. המועצה הציונית מיוצגת במספר נציגים בהתאם להחלטת הוועד הפועל ועל סמך הצעת ההנהלה. נציגי המועצה הציונית הם בעלי זכות הצבעה מוגבלת.

ארגון הדסה מיוצג על ידי מספר נציגים כפי בהתאם להחלטת הוועד הפועל. נציגי הדסה רשאים להצטרף לסיעה מסיעות הקונגרס (להבדיל מכל הארגונים הנ"ל) והם בעלי זכויות הצבעה מלאות.

חינוך ציוני הוראת ישראל   דה לגיטימציה של ישראל חינוך ציוני  הוראת ישראל דה לגיטימציה של ישראל 
 

 
 
 

ההסתדרות הציונית העולמית, היא תנועה הפועלת בתמיכת קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, וממשלת ישראל.

שליחות בחו"ל | ארגון ציוני | ההסתדרות הציונית העולמית | יהדות התפוצות | שירותים רוחניים בתפוצות | פעילות בתפוצות | הר הרצל | הרצל | החטיבה להתיישבות  | עלייה למדינת ישראל | שליחות חינוכית בחו"ל | דה לגיטימציה של ישראל | הוראת ישראל | חינוך ציוני | אנטישמיות בעולם | הסברה ישראלית | מאמרים נוספיםMaking Aliyah 2013  | Google + | מתחם הרצל | Google B|